Co to jest kwit mazalny i jak go uzyskać?

Po spłacie kredytu hipotecznego bank jest zobowiązany wydać wszelkie dokumenty, które są niezbędne dla wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Dokumentem takim jest kwit mazalny nazywany inaczej listem mazalnym. Jest to zgoda banku na wykreślenie hipoteki.

Podczas zawierania umowy o udzielenie kredytu hipotecznego najczęstszym sposobem zabezpieczenia spłaty wierzytelności jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Dla ustanowienia hipoteki konieczne jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wpis dokonywany jest w dziale IV księgi wieczystej.

Jednak po spłacie zobowiązania wpis hipoteki nie zniknie samoczynnie z księgi wieczystej ani nie zostanie z niej wykreślony przez sąd z urzędu. Konieczne jest podjęcie określonych działań przez właściciela nieruchomości. Takim działaniem jest złożenie w sądzie właściwym miejscowo dla położenia nieruchomości wniosku o wykreślenie hipoteki.

Dla dokonania każdego wpisu, w tym również wykreślenia, konieczne jest przedłożenie w sądzie odpowiednich dokumentów stanowiących podstawę dla tych działań. W przypadku wykreślenia hipoteki takim dokumentem jest właśnie kwit mazalny.

Nie wystarczy jednak przesłanie takiego dokumentu w zwykłej formie. Należy dochować pewnych ustawowych wymogów. Dokument stanowiący podstawę wpisu i wykreślenia z księgi wieczystej powinien mieć odpowiednią formę, na przykład zawierać notarialnie poświadczone podpisy. W przypadku wykreślenia hipoteki, w sytuacji gdy wierzycielem hipotecznym jest bank, można skorzystać z pewnych ułatwień przewidzianych w ustawie Prawo bankowe. Dokumenty wydawane przez bank mają moc dokumentów urzędowych i mogą stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli są podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku.

Dla uzyskania kwitu mazalnego należy złożyć w banku wniosek o jego wydanie. W piśmie należy podać swoje dane, a także dane umowy kredytowej i obciążonej nieruchomości. Wierzyciel ma obowiązek wydać taki dokument na podstawie art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece.

Po uzyskaniu zgody na wykreślenie hipoteki z banku warto zatem sprawdzić, czy została ona podpisana przez odpowiednie osoby. Najczęściej bank dołącza do kwitu mazalnego pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji banku osobom, które go podpisują.

Wydanie kwitu mazalnego przez bank nie powinno wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Od wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy złożyć w sądzie opłatę w wysokości 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − sześć =